personale
Faglige kvalifikationer og hjertet på rette sted

Hvis du bor på plejehjem, og skal have hjælp til personlig pleje, vil det være uddannet personale der hjælper dig med det. Det kan være hjemmehjælpere, sygehjælpere, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter eller sygeplejersker. 

Når du får praktisk hjælp, kan det godt være fra personale, som ikke har en faglig uddannelse, men som er ansat hos os fordi de har mange andre gode kvalifikationer.

Personalets sammensætning


Der er i alt ansat cirka 200 medarbejdere i plejen på de 3 ældrecentre.

Personlig pleje udføres af uddannede hjemmehjælpere, sygehjælpere, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter eller sygeplejersker.
Praktisk hjælp kan også udføres af ikke-uddannet personale. 

På plejehjemmene er der også administrativt personale, køkkenpersonale, rengøringspersonale og servicepersonale. 

Kvalificeret personale


Vi har hele tiden fokus på at sikre, at personalet på ældrecentrene er fagligt opdateret og kvalificeret til arbejdet. Ældrecentrene fungerer som uddannelsesinstitutioner for elever på social- og sundhedsuddannelserne samt for sygeplejestuderende. Du vil derfor kunne møde praktikelever og studerende i din hverdag når du bor på ældrecenter.

Vi stiller krav til personalet, som skal:
  • Udøve almindelig hjælpsomhed og fleksibilitet over for borgeren
  • Inddrage borger så vidt muligt i løsning af opgaverne
  • Have fokus på hverdagsrehabilitering
  • Kende borgeren og vide hvilke ydelser, borgeren har fået bevilget
  • Kunne tale dansk
  • Kunne identificere sig som hjælper ved at fremvise legitimation (navneskilt)
  • Benytte passende arbejdsbeklædning
  • Kende kommunens serviceniveau/kvalitetsstandarder på området
  • Tage hensyn til borgerens blufærdighed og samarbejde omsorgsfuldt med borgeren
  • Fremtræde velsoigneret og præsentabel under udførelse af opgaverne

Personalet følger din tilstand

Personalet skal være opmærksomt på ændringer i borgerens funktionsniveau og kontinuerligt observere borgerens almene tilstand. Personalet skal endvidere være opmærksomt på, om borger kan forbedre sit funktionsniveau og arbejde ud fra dette. Sådanne ændringer/observationer videregives til ældrecentrets sygeplejersker eller social– og sundhedsassistenter, som også leverer sygeplejeydelser efter sundhedsloven.

Plejepersonalet holder øje med din almene tilstand og vurderer om du får den optimale pleje. Personalet vil også være opmærksomme på om der er mulighed for at du kan forbedre dit funktionsniveau.

Du er selv en del af din pleje

Personalet på ældrecentrene tilrettelægger hjælpen på en måde, der gør det muligt for dig selv at deltage i og udføre så mange af dagligdagens gøremål som muligt ud fra din fysiske og psykiske formåen.

Formålet vil altid være, at du får mulighed for at være så aktiv som muligt, så dine færdigheder og livskraft opretholdes længst muligt.

Hvis vi vurderer, at du kan genvinde noget af dit funktionsniveau gennem træning vil vi gerne lave en aftale med dig om et ”hverdags-rehabiliterings-forløb”.

Vi arbejder ud fra en tankegang om, at du skal have en god hverdag, og bruge dig selv, så godt du kan. Vi vil i samarbejde med dig tilrettelægge hjælpen sådan, at du selv kan udføre så mange af dagligdagens gøremål som muligt og derved bevare eller bedre dit funktionsniveau. Det kalder vi i Glostrup Kommune ”Bevar din Hverdag”